Regulamin Obiektu
Beach Bar „Port Węglowy”

Teren Beach Bar Port Węglowy, zwany dalej „Beach Barem” jest własnością miasta Wrocław zarządzanym przez Wrocławski Park Wodny SA z siedzibą przy ul. Borowskiej 99 zwany dalej „Administratorem”.
Wstęp na teren obiektu oznacza, że użytkownik zapoznał się z regulaminem
i zobowiązuje się do przestrzegania tego regulaminu oraz wszelkich innych regulaminów, opisów stanowisk, zarządzeń itp., wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Beach Baru.
Wszystkie elementy terenu dostępne są wyłącznie w czasie godzin otwarcia Beach Baru.
Teren Beach Baru jest ogólnodostępny, a osoby na nim przebywające są zobligowane do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób jak i pracowników Beach Baru.
Użytkownicy Beach Baru korzystają z niego na własną odpowiedzialność lub, w przypadku osób nieletnich, na odpowiedzialność opiekunów prawnych i odpowiadają oni za wyrządzone szkody.
Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z terenu Beach Baru tylko pod opieką osób dorosłych.
Umieszczanie reklam na terenie rekreacyjnym może odbywać się wyłącznie za zgodą Administratora.
Na terenie rekreacyjnym obowiązuje w szczególności zakaz:

Telefony alarmowe:
Pogotowie ratunkowe: 999
Straż pożarna: 998
Policja: 997
Pomoc z tel. komórkowego: 112